FANDOM


Splendid Rose
スプレンディッド・ローズ
SplendidRose-LC5D-EN-R-1E
 Tên Nhật スプレンディッド・ローズ
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2000
 Mã số 04290468
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác