FANDOM


Star Seraph Scepter
光天使(ホーリー・ライトニング)セプター
StarSeraphScepter
Nhóm liên quan Star Seraph
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1800/400
Mã số 38331564
Loại Hiệu ứng Trigger, Unclassified, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Star Seraph" từ Bộ bài của bạn lên tay, trừ "Star Seraph Scepter". Quái thú Xyz đã được Triệu hồi Xyz bằng cách dùng 3 quái thú trở lên làm Nguyên liệu Xyz (bao gồm cả lá này trên sân) sẽ có thêm hiệu ứng này.
● Khi lá này được Triệu hồi Xyz: Chọn mục tiêu 1 lá bài khác trên sân; hủy mục tiêu đó, và nếu làm vậy, rút 1 lá bài.
English Description
When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Star Seraph" monster from your Deck to your hand, except "Star Seraph Scepter". An Xyz Monster that was Xyz Summoned using 3 or more monsters you control as Xyz Materials (including this card on the field) gains this effect.
● When this card is Xyz Summoned: Target 1 other card on the field; destroy that card, and if you do, draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên