FANDOM


Stargazer Magician
(ほし)()みの()(じゅつ)()
MagicianofAstromancy
Nhóm liên quan MagicianOdd-Eyes
Loại bài Quái thú Dao động
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Giới hạn Dao động PendulumScale1
Chủng Spellcaster/Pendulum/Effect
ATK/DEF 1200/2400
Mã số 94415058
Loại Hiệu ứng Condition, Continuous, Trigger
Mô tả Lá bài
H.ứng Dao động : Nếu Quái thú Dao động bạn điều khiển chiến đấu, đối phương không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép nào cho đến hết Bước Thiệt hại. Nếu bạn không có bài "Magician" hoặc bài "Odd-Eyes" trong Vùng Dao động khác của bạn, Giới hạn Dao động của lá này trở thành 4.
H.ứng Quái thú : Một lần trong lượt, khi chính xác 1 Quái thú Dao Động bạn điều khiển trở về tay bạn bởi hiệu ứng bài của đối phương: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú có cùng tên với quái thú đã trở về từ tay bạn.
English Description
Pendulum Effect : If a Pendulum Monster you control battles, your opponent cannot activate any Spell Cards until the end of the Damage Step. If you don't have a "Magician" card or an "Odd-Eyes" card in your other Pendulum Zone, this card's Pendulum Scale becomes 4.
Monster Effect : Once per turn, when exactly 1 Pendulum Monster you control is returned to your hand by your opponent's card effect: You can Special Summon a monster with the same name as the returned monster from your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên