Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Starliege Paladynamo

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Starliege Paladynamo
輝光子パラディオス
StarliegePaladynamo.png
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/1000
Mã số 61344030
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú QUANG Cấp 4 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá này để chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó như thế, hiệu ứng của nó bị vô hiệu. Khi lá này bạn điều khiển bị hủy bởi bài của đối phương (cả trong chiến đấu hay bởi hiệu ứng bài) và đưa vào Mộ bài của bạn: Rút 1 lá bài.
English Description
2 Level 4 LIGHT monsters
Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card to target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. When this card you control is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên