FANDOM


Starlight Road
スターライト・ロード
StarlightRoad
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 58120309
Mô tả Hiệu ứng
Khi có bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt nhằm hủy 2 hoặc nhiều lá bài bạn điều khiển: Vô hiệu sự kích hoạt đó, và nếu làm vậy, hủy lá đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Bộ bài Phụ của bạn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên