FANDOM


Steel Ogre Grotto #1
(こう)(てつ)(きょ)(しん)(ぞう)
SteelOgreGrotto1-LOB-NA-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
こう
てつの
きょ
しん
ぞう
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
てつ
の巨
きょ
しん
ぞう
 Tên Hàn 강철의거신상
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine
 CÔNG / THỦ 1400 / 1800
 Mã số 29172562
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác