FANDOM


Steel Scorpion
(てつ)のサソリ
SteelScorpion-MRD-NA-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
てつのサソリ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てつ
のサソリ
 Tên Hàn 강철의스콜피온
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 250 / 300
 Mã số 13599884
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác