Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Stellarnova Alpha

6.811bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Stellarnova Alpha
(しん)(せい)なる(いん)()
SacredConstellationFactor.png
Nhóm liên quan tellarknight
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter.svg
Mã số 41510920
Mô tả Hiệu ứng
Khi Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt: Đưa 1 quái thú "tellarknight" mặt-ngửa bạn điều khiển vào Mộ bài; vô hiệu sự kích hoạt, và nếu làm vậy, hủy lá bài đó, sau đó rút 1 lá bài.
English Description
When a Spell/Trap Card, or monster effect is activated: Send 1 face-up "tellarknight" monster you control to the Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card, then draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên