FANDOM


Triệu hồi Dung hợp Chuẩn xác là việc Triệu hồi Dung hợp chỉ có thể tiến hành bằng các Nguyên liệu Dung hợp được liệt kê trên lá bài. Như vậy, Quái thú Thay thế Dung hợp như là "King of the Swamp" không thể dùng làm Nguyên liệu Dung hợp. Ngoài ra, các quái thú này không thể được Triệu hồi bằng "Instant Fusion".

Tuy nhiên, sử dụng một lá bài làm thay đổi tên của nó thành của Nguyên liệu Dung hợp chuẩn xác, như là "Elemental HERO Prisma" hay "Phantom of Chaos", thì quái thú đó có thể dùng làm Nguyên liệu Dung hợp.

Xem thêm: Danh sách Quái thú Dung hợp với điều kiện Triệu hồi Dung hợp chuẩn xác

Ví dụ

CyberEndDragon-DL17-EN-R-UE-Red

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.