FANDOM


Summon Breaker
サモンブレーカー
SummonBreaker-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật サモンブレーカー
 Tên Hàn 서몬 브레이커
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 18114794
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]