FANDOM


Summon Breaker
サモンブレーカー
SummonBreaker-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật サモンブレーカー
 Tên Hàn 서몬 브레이커
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 18114794
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.