FANDOM


Summoning Curse
召喚の呪詛
SummoningCurse
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 61650133
Mô tả Hiệu ứng
Khi có quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, người điều khiển của quái thú đó chọn 1 lá bài trên tay họ và loại ra ngoài nó. Vào mỗi Lượt Kết thúc của bạn, trả 500 Điểm Gốc hoặc hủy lá này.
English Description
When a monster is Special Summoned, the controller of that monster chooses 1 card in their hand and removes it from play. During each of your End Phases, pay 500 Life Points or destroy this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên