FANDOM


Super Polymerization
(ちょう)(ゆう)(ごう)
SuperPolymerization-SDCR-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
ゆう
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
ゆう
ごう
 Tên Hàn 초융합
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 48130397
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]