FANDOM


Super Rejuvenation
(ちょう)(さい)(せい)(のう)(りょく)
SuperRejuvenation-LCJW-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
さい
せい
のう
りょく
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
さい
せい
のう
りょく
 Tên Hàn 초재생능력
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 27770341
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]