FANDOM


Super Soldier Ritual
(ちょう)(せん)()()(しき)
SuperSoldierRitual-DOCS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
せん
しの
しき
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
せん
の儀
しき
 Tên Nhật (rōmaji) Chōsenshi no Gishiki
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 14094090
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]