FANDOM


Superheavy Samurai Flutist
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
During the turn this card was Normal Summoned: You can Tribute this card; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand.
CÔNG / 500   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Superheavy Samurai Flutist During the turn this card was Normal Summoned: You can Tribute this card; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand.
Nhật ①:このカードが通常召喚に成功したターン、このカードをリリースして発動する。・・・「超重武者」モンスター1体を特殊召喚する。

Hình ảnh khác