FANDOM


Superheavy Samurai Soulbeads
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)(そう)()マカルガエシ
SuperheavySamuraiSoulbeads-SECE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
るマカルガエシ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
マカルガエシ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 27756115
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác