FANDOM


Superheavy Samurai Soulbreaker Armor
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)(そう)()ブレイク・アーマー
SuperheavySamuraiSoulbreakerArmor-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
るブレイク・アーマー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
ブレイク・アーマー
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 500
 Mã số 77679716
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác