FANDOM


Superheavy Samurai Soulbuster Gauntlet
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)(そう)()バスター・ガントレット
SuperheavySamuraiSoulbusterGauntlet-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
るバスター・ガントレット
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
バスター・ガントレット
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Sōru Basutā Gantoretto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 400
 Mã số 35800511
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác