FANDOM


Superheavy Samurai Soulshield Wall
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)(そう)()グレート・ウォール
SuperheavySamuraiSoulshieldWall-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
るグレート・ウォール
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
グレート・ウォール
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1200
 Mã số 31181711
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác