FANDOM


Supply
(ぶっ)()調(ちょう)(たつ)(いん)
Supply-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ぶっ
調
ちょう
たつ
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぶっ
調
ちょう
たつ
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Busshi Chōtatsuin
 Tên Nhật (Dịch) Materials Supplier
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 800
 Mã số 44072894
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác