FANDOM


Supply Squad
()(きゅう)()(たい)
SupplyUnit
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 17626381
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, nếu quái thú bạn điều khiển bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài: Rút 1 lá bài.
English Description
Once per turn, if a monster you control is destroyed by battle or a card effect: Draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên