FANDOM


Swarm of Scarabs
スカラベの(たい)(ぐん)
SwarmofScarabs-AP03-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana) スカラベの
たい
ぐん
 Tên Nhật (Chuẩn) スカラベの大
たい
ぐん
 Tên Nhật (rōmaji) Sukarabe no Taigun
 Tên Hàn 스캐럽 대군
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1000
 Mã số 15383415
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác