FANDOM


Swift Samurai Storm!
(しっ)(ぷう)(きょう)(さつ)(じん)
SwiftSamuraiStorm-STON-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しっ
ぷう!
きょう
さつ
じん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しっ
ぷう
!凶
きょう
さつ
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Shippū! Kyōsatsujin
 Tên Nhật (Dịch) Gale! Evil-Killing Formation
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 71934924
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]