FANDOM


Swords at Dawn
()()(どう)(どう)
SwordsatDawn.png
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play.svg
Mã số 25067275
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Bài Phép Trang bị trong Mộ bài của bạn và 1 quái thú phù hợp trên sân; trang bị Bài Phép Trang bị cho quái thú đó. Hủy Bài Phép Trang bị đó vào Lượt Kết thúc. Nếu bạn kích hoạt lá này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt kể từ đó đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Swords at Dawn" mỗi lượt.
English Description
Target 1 Equip Spell Card in your Graveyard and 1 appropriate monster on the field; equip the Equip Spell Card to that monster. Destroy that Equip Spell Card during the End Phase. If you activate this card, you cannot Special Summon for the rest of this turn. You can only activate 1 "Swords at Dawn" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên