Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Sylvan Charity

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Sylvan Charity
森羅の施し
SylvanCharity-PRIO-EN-UR-1E.png
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 82016179
Mô tả Hiệu ứng
Rút 3 lá bài, sau đó, nếu bạn có một lá bài "Sylvan" trên tay, tiết lộ 2 lá bài trong tay bạn bao gồm ít nhất 1 lá bài "Sylvan", rồi đặt chúng lên trên cùng của Bộ bài chính theo thứ tự tùy ý. Nếu không, tiết lộ toàn bộ bài trên tay, rồi đặt nó lên trên cùng của Bộ bài chính theo thứ tự tùy ý. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sylvan Charity" mỗi lượt.
English Description
Draw 3 cards, then, if you have a "Sylvan" card in your hand, reveal 2 cards from your hand including at least 1 "Sylvan" card, then place them on the top of the Deck in any order. Otherwise, reveal your entire hand, then place it on the top of the Deck in any order. You can only activate 1 "Sylvan Charity" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên