FANDOM


Triệu hồi Đồng bộ: là 1 loại Triệu hồi Đặc biệt dùng để gọi Quái thú Đồng bộ. Để dùng Triệu hồi Đồng bộ thì phải có 1 quái thú Tuner và 1 hoặc nhiều quái thú không có dòng chữ Tuner (thường gọi là khác-Tuner) mặt-ngửa trên sân và 1 Quái thú Đồng bộ có Cấp sao bằng tổng Cấp sao của quái thú Tuner và các quái khác-Tuner. Khi đó chỉ cần đưa tất cả quái thú Tuner và khác-Tuner vào Mộ bài là có thể đưa Quái thú Đồng bộ lên sân.

  • Ví dụ 1: Tuner Cấp 4 sao + khác-Tuner Cấp 4 sao = Quái thú Đồng bộ Cấp 8 sao
  • Ví dụ 2: Tuner Cấp 3 sao + khác-Tuner Cấp 5 sao + khác-Tuner Cấp 1 sao = Quái thú Đồng bộ Cấp 9 sao

Có trường hợp ngoại lệ như Eccentric Boy có thể lấy quái khác-Tuner từ trên tay dùng để Triệu hồi Đồng bộ, còn lại đều theo quy tắc trên.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.