FANDOM


Tellarknight Ptolemaeus
星守の騎士(テラナイト) プトレマイオス 
TellarknightPtolemaeus-CROS-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
星守の騎士
テラナイト プトレマイオス 
 Tên Nhật (Chuẩn) 星守の騎士
テラナイト
プトレマイオス 
 Tên Nhật (rōmaji) Teranaito Putoremaiosu
 Tên Nhật (Dịch) Tellarknight Ptolemaios
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 550 / 2600
 Mã số 18326736
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên