FANDOM


Terra the Terrible
()(じん) テラ
 Tên Nhật (Kana)
じん テラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
 テラ
 Tên Hàn 마인 테라
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1200 / 1300
 Mã số 63308047
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.