FANDOM


Terra the Terrible
()(じん) テラ
 Tên Nhật (Kana)
じん テラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
 テラ
 Tên Hàn 마인 테라
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1200 / 1300
 Mã số 63308047
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác