FANDOM


Terraforming
テラ・フォーミング
Terraforming-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Khai Hóa Môi Trường
 Tên Nhật テラ・フォーミング
 Tên Nhật (rōmaji) Tera Fōmingu
 Tên Hàn 테라포밍
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 73628505
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác