FANDOM


Testament of the Arcane Lords
()(どう)(しん)のオブジェ
TestamentoftheArcaneLords-WCPS-AE-SR-UE-RP
 Tên Nhật (Kana)
どう
しんのオブジェ
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
しん
のオブジェ
 Tên Nhật (rōmaji) Madōshin no Obuje
 Tên Nhật (Dịch) Objet of the Magical God
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Văn bản giới hạn This card cannot be used in a Duel.
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác