FANDOM


The Creator God of Light, Horakhty
(ひかり)(そう)(ぞう)(しん) ホルアクティ
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
そう
ぞう
しん ホルアクティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の創
そう
ぞう
しん
ホルアクティ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THẦN DIVINE
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Creator God / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác