FANDOM


The Eye of Timaeus
ティマイオスの(まなこ)
TheEyeofTimaeus.png
Nhóm liên quan Legendary DragonNhóm Dark Magician
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 01784686
Mô tả Hiệu ứng
(Lá này đồng thời cũng được xem là "Legendary Dragon Timaeus".)
Chọn 1 quái thú "Dark Magician" bạn điều khiển; Triệu hồi Dung hợp 1 Quái thú Dung hợp từ Bộ bài Phụ của bạn có liệt kê quái thú đó trên sânNguyên liệu Dung hợp, sử dụng nó làm Nguyên liệu Dung hợp. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Eye of Timaeus" mỗi lượt.
English Description
(This card is also always treated as "Legendary Dragon Timaeus".)
Target 1 "Dark Magician" monster you control; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists that monster on the field as a Fusion Material Monster, using it as the Fusion Material. You can only activate 1 "The Eye of Timaeus" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên