FANDOM


The Eye of Timaeus
ティマイオスの(まなこ)
TheEyeofTimaeus-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana) ティマイオスの
まなこ
 Tên Nhật (Chuẩn) ティマイオスの眼
まなこ
 Tên Nhật (rōmaji) Timaiosu no Manako
 Tên Hàn 티마이오스의 눈
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01784686
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.