FANDOM


The First Monarch
()(げん)(てい)(おう)
TheFirstMonarch-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げんの
てい
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の帝
てい
おう
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 08522996
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]