FANDOM


The Forceful Checkpoint
(けん)(もん)
TheForcefulCheckpoint-TDIL-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
けん
もん
 Tên Nhật (Chuẩn)
けん
もん
 Tên Nhật (rōmaji) Kenmon
 Tên Nhật (Dịch) Check
 Tên Hàn 검문
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 94861297
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]