FANDOM


The Forces of Darkness
(あん)(こく)よりの(ぐん)(ぜい)
TheForcesofDarkness-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Lực Lượng Hắc Ám
 Tên Nhật (Kana)
あん
こくよりの
ぐん
ぜい
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
よりの軍
ぐん
ぜい
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku yori no Gunzei
 Tên Nhật (Dịch) Military Forces from the Darkness
 Tên Hàn 암흑에서 온 군세
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 29826127
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác