FANDOM


The Forgiving Maiden
()()(ぶか)(しゅう)(どう)(じょ)
TheForgivingMaiden-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ぶかき
しゅう
どう
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぶか
き修
しゅう
どう
じょ
 Tên Nhật (rōmaji) Jihibukaki Shūdōjo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 850 / 2000
 Mã số 84080938
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác