FANDOM


The Furious Sea King
(いか)りの(かい)(おう)
 Tên Nhật (Kana)
いかりの
かい
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
いか
りの海
かい
おう
 Tên Hàn 분노의 해왕
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 800 / 700
 Mã số 18710707
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác