FANDOM


The Gift of Greed
(ごう)(よく)(おく)(もの)
TheGiftofGreed-TAEV-EN-C-1E
 Tên Việt Quà của Lòng Tham
 Tên Nhật (Kana)
ごう
よくな
おくり
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
よく
な贈
おく
り物
もの
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 05915629
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]