FANDOM


The Gross Ghost of Fled Dreams
()()(ぼう)(れい)
TheGrossGhostofFledDreams-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
まの
ぼう
れい
 Tên Nhật (Chuẩn)
の亡
ぼう
れい
 Tên Nhật (rōmaji) Muma no Bōrei
 Tên Nhật (Dịch) Nightmare Ghost
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1300 / 1800
 Mã số 68049471
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác