FANDOM


The Gross Ghost of Fled Dreams
()()(ぼう)(れい)
TheGrossGhostofFledDreams-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
まの
ぼう
れい
 Tên Nhật (Chuẩn)
の亡
ぼう
れい
 Tên Nhật (rōmaji) Muma no Bōrei
 Tên Nhật (Dịch) Nightmare Ghost
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1300 / 1800
 Mã số 68049471
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.