FANDOM


The Monarchs Stormforth
(てい)(おう)(れっ)(せん)
TheMonarchsStormForth
Nhóm liên quan Monarch
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 79844764
Mô tả Hiệu ứng
Một lần vào lượt này, nếu bạn sắp Hi sinh (một số) quái thú bạn điều khiển để Triệu hồi Hi sinh, bạn có thể Hi sinh 1 quái thú đối phương điều khiển như là bạn điều khiển nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Monarchs Stormforth" mỗi lượt. Vào lượt bạn kích hoạt lá này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Bộ bài Phụ.
English Description
Once during this turn, if you would Tribute a monster(s) you control for a Tribute Summon, you can Tribute 1 monster your opponent controls as if you controlled it. You can only activate 1 "The Monarchs Stormforth" per turn. During the turn you activate this card, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên