FANDOM


The Phantom Knights of Tomb Shield
幻影騎士団(ファントム・ナイツ)トゥーム・シールド
ThePhantomKnightsofTombShield-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
幻影騎士団
ファントム・ナイツトゥーム・シールド
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻影騎士団
ファントム・ナイツ
トゥーム・シールド
 Tên Nhật (rōmaji) Fantomu Naitsu Tūmu Shīrudo
 Tên Nhật (Dịch) Phantom Knights Tomb Shield
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 51606429
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.