FANDOM


The Second Sarcophagus
(だい)()(ひつぎ)
 Tên Nhật (Kana)
だい
にの
ひつぎ
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
の棺
ひつぎ
 Tên Nhật (rōmaji) Daini no Hitsugi
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 04081094
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]