FANDOM


The Third Sarcophagus
(だい)(さん)(ひつぎ)
 Tên Nhật (Kana)
だい
さんの
ひつぎ
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
さん
の棺
ひつぎ
 Tên Nhật (rōmaji) Daisan no Hitsugi
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 78697395
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.