FANDOM


The Third Sarcophagus
(だい)(さん)(ひつぎ)
 Tên Nhật (Kana)
だい
さんの
ひつぎ
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
さん
の棺
ひつぎ
 Tên Nhật (rōmaji) Daisan no Hitsugi
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 78697395
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]