FANDOM


The Tripper Mercury
The tripping MERCURY(ザ・トリッピング・マーキュリー)
TheTripperMercury-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
The tripping MERCURY
ザ・トリッピング・マーキュリー
 Tên Nhật (Chuẩn) The tripping MERCURY
ザ・トリッピング・マーキュリー
 Tên Nhật (rōmaji) Za Torippingu Mākyurī
 Tên Nhật (Dịch) The Tripping Mercury
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 03912064
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.