FANDOM


The Unfriendly Amazon
()(かた)(ごろ)しの(おんな)()()
TheUnfriendlyAmazon-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
かた
ごろしの
おんな
 Tên Nhật (Chuẩn)
かた
ごろ
しの女
おんな
 Tên Nhật (rōmaji) Mikatagoroshi no Onnakishi
 Tên Nhật (Dịch) Ally-Killing Woman Knight
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 65475294
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác