FANDOM


The Unspeakable Trapezohedron
금단의 트라페조헤드론
 Tên Hàn 금단의 트라페조헤드론
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 49033797
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]