FANDOM


Thestalos the Firestorm Monarch
(えん)(てい)テスタロス
ThestalostheFirestormMonarch-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
えん
ていテスタロス
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
てい
テスタロス
 Tên Nhật (rōmaji) Entei Tesutarosu
 Tên Nhật (Dịch) Thestalos the Flame Monarch
 Tên Hàn 화염 제왕 테스탈로스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 26205777
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.