FANDOM


Có 6 loại biểu tượng đại diện cho các thuộc tính đặc biệt mà Bài Phép hoặc Bẫy có thể có. Bài Phép hoặc Bẫy không có biểu tượng thì được gọi là Bài Phép Thông thường hoặc Bài Bẫy Thông thường.

Thuộc tính/Properties, được đại diện trên lá bài bằng các biểu tượng hiệu ứng ((こう)()アイコン kōka aikon), tương tự như Loại của Bài PhépBẫy. Chỉ trong manga và anime thì có các loại bài bổ sung là Bài VirusBẫy-Phép cũng là thuộc tính.

Các loại thuộc tính sau hiện có trong OCG/TCG:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.