FANDOM


Tiki Curse
カース・オブ・スタチュー
TikiCurse
Nhóm liên quan Trap Monster
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 03129635
Mô tả Hiệu ứng
Triệu hồi Đặc biệt lá này như Quái thú Hiệu ứng (Loại-Rock/ÁM/Cấp sao 4/ATK 1800/DEF 1000). (Lá này vẫn đồng thời là Bài Bẫy.) Khi nào lá này là Quái thú Hiệu ứng, nếu Bài Bẫy khác đang là quái thú chiến đấu với quái thú của đối phương, sau khi tính toán thiệt hại: Hủy quái thú đó của đối phương.
English Description
Special Summon this card as an Effect Monster (Rock-Type/DARK/Level 4/ATK 1800/DEF 1000). (This card is also still a Trap Card.) While this card is an Effect Monster, if another Trap Card that is a monster battles an opponent's monster, after damage calculation: Destroy that opponent's monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.