FANDOM


Tindangle Acute Cerberus
ティンダングル・アキュート・ケルベロス
TindangleAcuteCerberus-EXFO-JP-OP
 Tên Nhật ティンダングル・アキュート・ケルベロス
 Tên Nhật (rōmaji) Tindanguru Akyūto Keruberosu
 Tên Nhật (Dịch) Dị Giới Thú - Tam Đầu Lang Sắc Nhọn
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Fiend / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Trên LM-Top, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 0 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác