FANDOM


Tindangle Acute Cerberus
ティンダングル・アキュート・ケルベロス
TindangleAcuteCerberus-EXFO-JP-OP
 Tên Nhật ティンダングル・アキュート・ケルベロス
 Tên Nhật (rōmaji) Tindanguru Akyūto Keruberosu
 Tên Nhật (Dịch) Dị Giới Thú - Tam Đầu Lang Sắc Nhọn
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Fiend / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Trên LM-Top, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 0 / 3
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Chưa phát hành TCG Chưa phát hành

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.